θῦσαι

θῦσαι
θύω 1
offer by burning
aor imperat mid 2nd sg
θύω 1
offer by burning
aor inf act
θύω 2
rage
aor imperat mid 2nd sg
θύω 2
rage
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • θύσαι — θῡσαι, αἱ, ποιητ. τ. (Α) [θύω ΙΙ] (ποιητ. τ.) θυιάδες, θάκχες, μαινάδες …   Dictionary of Greek

  • θύσαι — θύ̱σαῑ , θύω 1 offer by burning aor opt act 3rd sg θύ̱σαῑ , θύω 2 rage aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • пожрети — 2 (118), ПОЖЬР|ОУ, ЕТЬ гл. 1.Принести когол. в жертву: ѥда ли Вефильскима пожру телицами имаже вы съ ѥровавомь пожросте и в руцѣ ѡру(ж)ю предани бысте б҃мь. КТур XII сп. XIV2, 267 об.; Поистинѣ дѣти мо˫а разумѣите. како ти ѥсть чл҃вколюбець б҃ъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • NAXOS — I. NAXOS Plin. l. 3. c. 8. Thucyd. Schisso Fazello, urbs Siciliae excisa, in ora, apud Taurominium urbem a Dionysio maiore everfa, a Chalcidensibus A. M. 4450. condita, Euseb. Eius locô Taurominum a Timoleonte exstructum, Plut. apud Lloydium, ubi …   Hofmann J. Lexicon universale

  • пожерети — (1*), ПОЖЬР|ОУ, ЕТЬ гл. Принести жертву комул.: Отъстѹпльшеи правовѣрноѥ вѣры и ѥретици бывше. или идоломъ пожерше. или пожерети емѹ ѡбѣщавшесѧ не могѹть завѣщаватi. (ϑῦσαι) КР 1284, 325в. Ср. пожрети 2 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ABANNATIO — ἀπενιαυτισμός Graecis, annuum denotat exilium, quodindici olim apud Graecos, illis solebat, qui involuntariam caedem commisissent, Budaeus in Annotat. l. aut facta. 16. §. eventus, ff. de poen. vide Calvin. Lexic.Iurid. Sicariorum enim ἐκ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CURRU vehi — cum aliquo Procerum, magnus honor habitus. Vopiscus, initiô Aureliani, Hilaribus, quibus omnia festa et fieri debere scimus et dici, impletis sollemnibus, vehiculô me suô et iudiciali carpentô Praefectus urbis, Vir illustris, Iulius Tiberianus… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PHARMACI — dicebantur olim οἱ τὰς πόλεις καθαίροντες, qui Urbes lustrabant. Eustathius ad Odyss. χ. Ο῞τι δε καὶ δἰ αἵματος ἦν κάθαρσις, αἱ ἱςτορίαι δηλοῦσιν, ὁποῖα καὶ ἡ τῶ φονἐων. οἳ αἵματι νιπτόμενει καθάρσιον ἕιχον αὐτὸ. λέγονται δὲ οἱ περὶ τὴν τοιαύτην… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • μηκάς — άδος, ἡ (Α) 1. ως επίθ. (για αίγες, πρόβατα, αλλά και για αγελάδες), αυτός που μηκάται, που βελάζει 2. ως ουσ. η αίγα («θῡσαι μὲν τῇ Πανδήμῳ δεήσει λευκὴν μηκάδα», Λουκιαν.). [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. μηκάς (< *μηκ άδ ς) έχει σχηματιστεί από το ρηματ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”